Algemene voorwaarden, annulatievoorwaarden en privacy

Annulatievoorwaarden Zaterdag Zondag vzw

Workshops, cursussen, vakanties, weekends...

Algemeen: reservatiekosten of eventuele bankkosten zijn niet terugbetaalbaar.
1. U kunt tot 14 dagen na datum van aanmelding via het formulier kosteloos annuleren en eventueel (reeds betaald) cursusgeld 100% terugkrijgen. Wanneer u zich 30 dagen of korter voor aanvang van een cursus/activiteit aanmeldt, dan vervalt deze regel.
2. Wanneer u zich ten laatste 30 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, heeft u recht op terugbetaling van 50% van het volledige cursusgeld.
3. Wanneer u zich ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, heeft u recht op terugbetaling van 25% van het volledige cursusgeld.
4. Wanneer u zich minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, dan vervalt uw recht op terugbetaling. Wel krijgt u dan een korting van 25% van het cursusgeld (van de geannuleerde cursus) op een volgende cursus.
5. Bij afmelding op de dag van de cursus/activiteit of later, is geen enkele vorm van compensatie nog mogelijk.
6. Bij aankoop van de annulatieverzekering van Zaterdag Zondag vzw vervallen alle annulatievoorwaarden en gelden de voorwaarden van de annulatieverzekering. Je kan ook kiezen voor een omboeking naar een andere persoon. Ook dan zijn de annulatievoorwaarden ondergeschikt.

Tickets concerten

Tickets voor concerten zijn niet terugbetaalbaar.

Annulatieverzekering Zaterdag Zondag vzw (optioneel te bestellen)

De annulatieverzekering is een financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen waardoor je niet op reis kan vertrekken, je niet kan deelnemen aan een workshop of cursus of verplicht bent je activiteit stop te zetten. Deze verzekering is optioneel en kost 20% van het totaalbedrag van de activiteit. Voor concerttickets is deze niet beschikbaar.
Je kan beroep doen op de annulatieverzekering om gelijk welke reden zonder verantwoording te moeten afleggen of bewijsstukken te moeten voorleggen bij Zaterdag Zondag vzw. Redenen kunnen zijn: plotse en onvoorzienbare persoonlijke redenen, familiale omstandigheden, gezondheidsredenen, ...
Je hebt recht op terugbetaling van het totaalbedrag van de activiteit (met uitzondering van reservatiekosten en eventuele bankkosten) bij annulatie via e-mail ten laatste op de dag vòòr de dag van aanvang van de activiteit. Wanneer de activiteit over meerdere dagen plaatsvindt en de annulatie gebeurt tijdens de activiteit, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling, namelijk voor de nog resterende dagen in verhouding tot het totaal aantal dagen van de activiteit. Let op: annuleren kan enkel voor de volledige activiteit of voor alle nog resterende dagen van de activiteit. Bij aankoop van de annulatieverzekering vervallen de annulatievoorwaarden.

Omboeking

Een inschrijving is steeds op naam, en slechts overdraagbaar naar een andere persoon tegen bepaalde voorwaarden zoals in a) en b) omschreven. Een omboeking is enkel mogelijk wanneer alle voorwaarden ten laatste 5 dagen voor aanvang van de activiteit vervuld zijn. Indien niet, gelden de algemene annulatievoorwaarden. Een omboeking is niet toepasbaar op concerttickets.

a) Wanneer iemand op de wachtlijst van Zaterdag Zondag staat, informeert Zaterdag Zondag bij deze persoon/personen of deze interesse heeft om je plaats over te nemen. Indien positief, vragen we deze persoon om de betaling in orde te brengen aan Zaterdag Zondag vzw. Personen van de wachtlijst hebben steeds voorrang in volgorde van aanmelding. Zo lang de omboeking niet definitief is, is de persoon van de wachtlijst vrij om via een ander vrijgekomen plaats definitief in te schrijven. Indien er nog meer mensen op de wachtlijst staan, kunnen deze uiteraard verder gecontacteerd worden voor een omboeking. Na ontvangst van betaling van de nieuwe deelnemer ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit, wordt het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag, verminderd met 35% omboekingskost, terugbetaalt aan de persoon die annuleert.

b) Enkel wanneer niemand op de wachtlijst van Zaterdag Zondag beschikbaar is op het moment van annulatie, kan de persoon die annuleert zelf op zoek gaan naar iemand die zijn/haar aanmelding wil overnemen. Bij het vinden van iemand, breng je deze persoon met coördinaten aan via aanmeldingen@zaterdagzondag.be. Vervolgens wordt bevestigd dat deze persoon zich online kan aanmelden. Na ontvangst van betaling van de nieuwe persoon ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit, wordt het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag, verminderd met 30% omboekingskost, terugbetaalt aan de persoon die annuleert.

Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER DE WEBSITE
1.1. De website is eigendom van en wordt beheerd en beheerd door Zaterdag Zondag vzw, Van De Weyngaertlei 22, 2180 Ekeren, BE0834.792.292, RPR Antwerpen en Primusz BV, Van De Weyngaertlei 22, 2180 Ekeren, BE0745.788.161, RPR Antwerpen, verder genoemd 'de eigenaar'.
1.2. De eigenaar heeft het recht om naar eigen goeddunken de website te schorsen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot reparaties, gepland onderhoud of upgrades en is niet aansprakelijk voor een dergelijke opschorting of onbeschikbaarheid van de Website.
1.3. De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan de Website aan te brengen, inclusief alle functionaliteiten en inhoud, of om alle functies van de Website zonder kennisgeving stop te zetten.
1.4. De eigenaar kan gecontacteerd worden per e-mail op hans@primusz.be.

2. VERPLICHTINGEN
2.1. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle activiteiten op de Website die worden uitgevoerd door uw gebruik van de Website.
2.2. U gaat er verder mee akkoord dat u te allen tijde niet:
2.2.1. de informatie gebruikt die op de Website wordt gepresenteerd of door de eigenaar aan u wordt verstrekt voor commerciële doeleinden; of
2.2.2. inbreuk maakt op enig recht van derden.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan.
3.2. Met inachtneming van clausule 3.3 sluit de eigenaar hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of vervolgschade of schade geleden door u in verband met de Website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Website, alle websites die hieraan zijn gekoppeld en alle materialen die erop zijn geplaatst.
3.3. Niets in deze Algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:
3.3.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
3.3.2. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
3.3.3. alle andere zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
4.1. De eigenaar en haar licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website (inclusief al het materiaal dat erop wordt gepubliceerd).
4.2. Het is uitdrukkelijk verboden om geregistreerde of niet-geregistreerde merken / logo's / ontwerpen die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers te verwijderen, wijzigen, of gebruiken. U mag niets doen wat wordt gezien als oneerlijk voordeel halen uit de reputatie en goodwill van de eigenaar of kan worden beschouwd als een inbreuk op een van de de rechten op de Intellectuele Eigendomsrechten die het eigendom zijn van en / of in licentie zijn gegeven aan de eigenaar.
4.3. U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels van elke pagina ('s) van de website downloaden voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op de website wordt geplaatst.
4.4. U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.
4.5. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van materiaal op de website moet altijd worden erkend.
4.6. U mag geen enkel deel van het materiaal op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.
4.7. Als u een deel van de website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen keuze, kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
5.1. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze Website hebben, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.
5.2. Toegang tot de website is op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor om de service die we op onze website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als onze website om wat voor reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
5.3. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze website of onze hele website beperken.
5.4. Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.
5.5. Commentaar en ander materiaal dat op de Website wordt geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwen moet worden gesteld. De eigenaar verwerpt derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het vertrouwen dat een bezoeker van de website op dergelijk materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
5.6. We streven ernaar onze website regelmatig te updaten en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot de website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.
5.7. U mag de website niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met de Website. Je mag de website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
5.8. De eigenaar is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de website of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.
5.9. U mag van een andere website of document geen link naar de Website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
5.10. Als de website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. De eigenaar heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze sites.

6. ALGEMEEN
6.1. De eigenaar kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze pagina te wijzigen.Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.
6.2. Indien de eigenaar op enig moment faalt om erop te staan dat haar verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden strikt worden uitgevoerd, of indien zij nalaat een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop zij krachtens deze Algemene Voorwaarden recht heeft, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat u niet van de naleving van dergelijke verplichtingen.
6.3. Een verklaring van afstand door de eigenaar van enig verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.
6.4. Geen verklaring van afstand door de eigenaar van een van deze voorwaarden is van kracht tenzij dit uitdrukkelijk als een afstandsverklaring wordt beschouwd en schriftelijk aan u wordt meegedeeld.
6.5. Indien een van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt bepaald als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.
6.6. Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en de eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of afspraken tussen u en De eigenaar, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn.
6.7. U erkent dat u bij het aangaan van deze algemene voorwaarden niet bent teruggegaan op enige verklaringen, beloften of beloften die zijn gedaan of geïmpliceerd door iets dat is gezegd of geschreven, hetzij op de website, op het internet, hetzij in onderhandeling tussen u en de eigenaar, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene voorwaarden.
6.8. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen hebben exclusieve rechtsbevoegdheid over eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

Privacy

Als de exploitant van de (Website), is de eigenaar ("Wij", "Ons" "Ons") toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit Privacybeleid ("Beleid") legt de basis vast waarop de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld of die u ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN
We kunnen de volgende informatie van u verzamelen en verwerken:
o Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van registratie van een account (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van onze website), het kopen van goederen die beschikbaar zijn via de website of het aanvragen van verdere informatie of diensten. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze website meldt.
o Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.
o We kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft hier niet op te reageren.
o Gegevens over uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt.
o Foto, geluids- en beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens onze projecten.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Als u ons de persoonlijke gegevens van een andere persoon hebt verstrekt, waaronder ons hun e-mailadres hebt verstrekt, bevestigt u dat hij / zij instemt met de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens en dat u hem / haar hebt geïnformeerd over onze identiteit als een verantwoordelijke voor de verwerking en hem / haar een kopie van dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en bewaard worden gedurende de periode dat u onze service gebruikt.
Als u bent geregistreerd bij een account en uw persoonlijke gegevens worden gewijzigd, kunt u deze bijwerken door naar uw profiel op de website te gaan. Als u vragen heeft over hoe wij de verzamelde gegevens die betrekking op u hebben, gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande details.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:
o Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
o Om u informatie, goederen of diensten te bieden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van onze website.
o Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.
o Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest.
o Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service.

We zullen u op de hoogte houden van onze diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u via de website zijn aangeboden.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen. Wij kunnen wel zelf in opdracht van derden informatie sturen voor marketingdoeleinden indien wij oordelen dat deze informatie aanlsuit bij onze activiteiten.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE
We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een lid van onze groep.
We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken:
o als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens die wij van onze gebruikers bijhouden een van de overgedragen activa zullen zijn; of
o als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze Websitevoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of
o om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, aan een derde partij die we gebruiken om de website te leveren.

Het foto, geluids- en beeldmateriaal kan gebruikt worden voor markteingdoeleinden op promotiemateriaal, onze website, … Dit kan ook gebruikt worden worden uitgegeven in het kader van de projecten. Als deelnemer van projecten draag je alle vermogensrechten op de bijdragen of prestaties die hij levert in het kader van zijn deelname exclusief over aan Zaterdag Zondag vzw, zonder enige beperking in tijd, zonder geografische beperking en zonder beperking wat de aard en het aantal aanwendingen betreft. Zaterdag Zondag vzw is hier geen vergoeding voor verschuldigd. Zaterdag Zondag vzw kan de rechten die hem op basis van deze bepalingen worden overgedragen, zelf aanwenden, geheel of gedeeltelijk overdragen of in licentie geven aan een derde.

UW RECHTEN
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vinkjes in te schakelen / aan te vinken die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens hieronder.
De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden.

TOEGANG TOT INFORMATIE
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van € 20 worden gevraagd om onze kosten te dekken door u informatie te verstrekken over de informatie die wij over u bewaren, tenzij één keer per jaar.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons beleid aanbrengen, worden aan u ter beschikking gesteld via de website. Uw voortdurende gebruik van de diensten en de website wordt geacht uw aanvaarding van het gevarieerde Privacybeleid te zijn.

CONTACT
Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid moeten worden gericht aan hans@primusz.be